Voor bewindvoerders

Frank Borsje kan u, als bewindvoerder, helpen met de volgende zaken.

Een bewindvoerder moet op grond van het Burgerlijk Wetboek de volgende documenten aan de kantonrechter overleggen:

  • De eigen verklaring van de bewindvoerder dat hij aan de bedoelde kwaliteitseisen en verplichtingen voldoet
  • Het verslag van de accountant met diens bevindingen over de wijze waarop aan genoemde kwaliteitseisen en verplichtingen wordt voldaan
  • De jaarrekening of de balans en de staat van baten en lasten
  • De controleverklaring van de accountant bij de jaarrekening

Voor meer informatie: Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2019